Gradering: Dan

Graderingsregler – Dangrader
Svart bälte Shodan Kata: Pin’an Shodan – Godan, Bassai dai, Seienchin, Matsukaze.
Hokei kumite: Pin’an Shodan – Godan
Jiyu kumite
Svart bälte Nidan Kata: Sanchin, Tensho, Naihanshin shodan, Kosukun dai, Seisan, Annanko.
Pin’an kumite Shodan-Godan
Jiyu kumite
Svart bälte Sandan Kata: Bassai dai, Seienchin, Matsukaze, Jion, Seipai, Koshiki rohai, Niseishi.
Pin’an bunkai kumite Shodan-Godan
Jiyu kumite
Svart bälte Yondan Kata: Kasokun dai, Seisan, Annanko, Chinto, Kururunfa, Unshu.
Jiyu kumite
Kobudo: Shushi-no-kon
Svart bälte Godan Kata: Jion, Seipai, Koshiki rohai, Niseishi, Useishi, Suparimpai, Nipapo.
Jiyu kumite
Kobudo: En valfri av Sakugawa-no-kon eller Tsukenshitahaku-no-sai eller Hamahiga-no-tonfa
Svart bälte Rokudan och högre Kata: Jiyu kata (fritt val)
Examination av kandidatens personlighet, ledarskapskvaliteter och kunskapsdjup